Två viktiga perspektiv inom kommunikation kommunikationsinfo

Två viktiga perspektiv inom kommunikation

Två viktiga perspektiv inom kommunikation är när det handlar om överföringen av budskapet samt delningen av budskapet. Dessa är motpoler till varandra och genom att förstå dem, är det enklare att kunna förbättra kommunikationen i en organisation. Kommunikation genomsyrar en hel organisation och berör flera delar. Exempelvis är marknadsföring, anställda och cheferna beroende av kommunikationen, för att organisationen ska prestera maximalt. 

Två viktiga perspektiv inom kommunikation 

Båda dessa perspektiv på kommunikation existerar parallellt med varandra. Det går att använda båda i olika sammanhang i en organisation, beroende på vad syftet med kommunikationen är. Många forskare anser att de kompletterar varandra och att de båda behövs för att skapa en bra kommunikation i en organisation. 

Överföring 

Många tror att kommunikation enbart sker när en part ger information till en annan, men så är inte fallet. Däremot är det ett av dessa perspektiv som handlar om överföring av budskap genom information. En känd modell är sändare-mottagare modellen där sändaren ger information till mottagaren. Det kan vara bra att använda denna typ av kommunikation vid enklare meddelanden i en organisation som till exempel när en VD kallar in de övriga medarbetarna till ett möte en specifik tid. 

Delning

Överföring av budskapet genom delning är ett annat viktigt perspektiv inom kommunikation. Det handlar istället om att båda parterna kommunicerar med varandra och för en dialog. En fördel är att fler perspektiv iakttas och därmed kan det leda till bättre resultat. Framförallt när det gäller mer komplicerade frågor. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kommunikation från ledning och chefer.

Vikten av kommunikation mellan och med anställda.

Komma en timme tidigare och gå en timme efter.

Kostnad att utbilda köpare om problem.

Vad definitionen av kommunikation är.

Similar Posts