Kommunikation inom organisationsstrukturer

Kommunikation inom organisationsstrukturer

Ett viktigt område är betydelsen av kommunikation inom organisationsstrukturer eftersom det genomsyrar organisationen. Det går att dela in två olika strukturer, både social och fysisk struktur. Kort sagt avser den fysiska strukturen design och placeringen av organsationen. Till skillnad från sociala strukturer, som handlar om positioner i verksamheten och relationen mellan medarbetarna m.m. Kommunikation utgör en central del av den sociala strukturen. Det handlar bland annat om hur fördelningen av arbetet ska bli uppdelat inom organsationen. För att uppnå så bra resultat som möjligt, behöver kommunikationen vara bra mellan medarbetarna. 

Betydelsen av kommunikation inom organisationsstrukturer

En organisation arbetar mot ett gemensamt mål och därför uppstår strukturer, eftersom det krävs ordning och arbetsfördelning. Dessutom behöver gruppen samordning, även fast medarbetarna kan ha olika roller och utföra olika arbetsuppgifter. Ju större organisation, desto större krav på organisering och rutiner krävs för att uppnå ett maximalt resultat. I mindre företag är det vanlig att börja med att inte ha rutiner men att det istället växer fram med tiden. 

Kommunikation har en viktig betydelse inom organisationskultur och för organisationen i stort. När medarbetarna exempelvis sitter på ett möte och kommer fram till vem som ska utföra vilka arbetsuppgifter, sker det genom kommunikation. Det kan vara bra att ha en dialog och diskussion när det handlar om mer komplicerade ärenden som också är ett perspektiv inom kommunikation. I andra fall kan det vara bättre att använda den så kallade sändare-mottagare modellen. Där en chef säger till en medarbetare vad denne ska göra. 

Det finns både fördelar och nackdelar med strukturer. Människor är olika och fungerar på olika sätt. Vissa vill ha mer frihet medan vissa enbart vill få arbetsuppgifter som denne ska utföra. I större organisationer är det däremot viktigt att det finns en struktur. Genom att följa vissa processer och regler som är tydliga, kan det leda till större effektivitet, eftersom det inte krävs nya regler som behöver bli utarbetade inför varje uppgift. Större frihet hos individen kan i många fall leda till att det kommer fler idéer, men det finns personer som kan bli stressade av det. Därför kan det vara bra att anpassa sin struktur i organsationen utifrån de individer som arbetar där, eller anlita personer som passar in i strukturen. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Komma en timme tidigare och gå en timme efter.

Kostnad att utbilda köpare om problem.

Vad definitionen av kommunikation är.

Två viktiga perspektiv inom kommunikation.

Överföring av budskapet genom information.

Similar Posts