Kommunikation från formella och informella ledare 

Kommunikation från formella och informella ledare 

Bra kommunikation från formella och informella ledare är viktigt i en organisation. Informella ledare har en viktig roll inom organisationer och kommunikationen är den avgörande faktorn. Alla företag med flera medarbetare är beroende av kommunikation och många större företag investerar resurser i det. Exempelvis genom utbildning för personal och chefer.

Kommunikation från formella och informella ledare 

När en arbetstagare som är på samma hierarkiska nivå som en annan medarbetare, kan det få en annan effekt om denne meddelar viss information eller instruktion, än när det kommer från exempelvis en chef från högre hierarkisk nivå. En anställd kan ha större förtroende för en person som arbetar på samma nivå och då är det oftast informella ledare denne söker sig till. När en organisation växer är det normalt att försöka anställda personer som har egenskaper som en informell ledare. Däremot kan det vara dåligt om det är för många informella ledare och därför kan det vara bra att försöka hitta en passande balans. 

Det är vanligare att kommunikation i en organisation sker genom en hierarkis struktur, uppifrån och neråt. Med andra ord från ledningen till mellanchefer, som i sin tur kommunicerar det till medarbetarna i organisationen. Däremot är det inte lika vanligt att kommunikation sker nedifrån och uppåt, men det kan vara väldigt värdefullt. Chefer och ledningen är exempel på formella ledare. 

En bra utgångspunkt för att ha en god kommunikation är att använda sig av HAIL-modellen. 

  • Honesty – Var ärlig 
  • Authenticity – Var dig själv 
  • Integrity – Lev upp till det du säger 
  • Love – Vilja positivt för andra 

Här kan du läsa mer om HAIL-modellen. 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kommunikation från ledning och chefer.

Vara öppen och mottaglig för konstruktiv kritik.

Similar Posts